Obchodní podmínky

  1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu www.papafood.cz

Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

 

  1. Kontakty na prodávajícího

Well Fresh s.r.o., Lidická 700/19 Veveří,602 00 Brno IČ:10781960, DIČ: CZ10781960

TEL: 775 445 429

Email: info@papafood.cz

 

  1. Objednávky

Objednávky lze provádět přes objednávkový systém našich stránek www.papafood.cz , kde vyplníte veškeré potřebné kontaktní údaje (pozor dochází ke zpracování osobních údajů), aby jste si mohli být jisti, že jsme schopni Vás zavést případně si tuto informaci můžete ověřit telefonicky, nebo emailem.  Objednávku je třeba provést nejpozději den předem do 17.00. V případě nefunkčnosti stránek, nebo při problému s připojením k internetu je možné objednávku provést telefonicky nebo emailem.

Telefonní spojení do kanceláře/objednávky/reklamace.

Mobil: 775 445 429

Doručená objednávka bude zpětně potvrzena na Vámi uvedený email, pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách. Pokud prodávající nepotvrdí objednávku, objednávka nebyla doručena a je třeba ji opakovat, nebo si ověřit telefonicky zda jste vyplnili email.

Kupující má právo zrušit objednávku den předem do 17 hodiny. Nejlépe přes odkaz případně emailem, nebo telefonicky na uvedených číslech. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

Zboží, které není objednáno přes objednávkový systém na stránkách www.papafood.cz je nutné uvést následující údaje:

Jméno a příjmení objednatele, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od adresy fakturační), kontaktní telefon, email a u podnikatelských subjektů navíc obchodní jméno, sídlo firmy, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH.

 

  1. Ceny

Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.papafood.cz včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Ceny jsou konečné. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

 

  1. Platební podmínky

Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:

a/ Platba bankovním převodem.

b/ Platba hotově.

c/ Platba stravenkou.

d/ Platba hotově, nebo stravenkou jednou za týden

e/ Platba přes platební bránu GoPay.

 

bankovním převodem platby poukazujte na č. účtu: 4784137002/5500, variabilní symbol bude uveden na vystavené faktuře, kterou obdržíte od řidiče, nebo na Váš email.

Stravenky akceptujeme do konce roku uvedeného na jídelních kupónech

Zákazník je povinnen uhradit zboží odebrané od firmy Well Fresh s.r.o., Lidická 700/19 , Veveří 602 00 IČ:10781960. Při výběru hotovosti řidičem je třeba zaplatit na místě ihned při odběru.

 

f/ Vyplněním objednávky – jídelního lístku – se zákazník zavazuje doručené zboží uhradit, způsobem uvedeným na dodacím listu v platební podmínky.

 

  1. Dodací podmínky

Objednané zboží je dovezeno na adresu objednatele naším kurýrem, v pracovní dny mezi 15:00 až 22:00 hodinou. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie. Trasy jsou plánovány dle otvírací doby firem, nebo na základě dohody.

 

  1. Záruční podmínky

Jídlo je určené k okamžité spotřebě a je třeba dodržovat pokyny na dodacím listu zejména dodržení teplotního řetězce a tedy do doby oběda vhodně skladovat při teplotě  nepřesahující 4 stupňů celsia. Záruka se nevztahuje na závady způsobené: nedostatečným skladováním, protržením fólie na obalu.

neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelní pohromy nebo zásahem vyšší moci.

 

  1. Reklamace

Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží uchovávejte v chladničkách. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.

Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího okamžitě, telefonicky,emailem.

 

  1. Zpracování osobních údajů:

1.1      Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uzavření a správy smlouvy a realizaci dodávky, pro plnění svých právních povinností nebo se souhlasem kupujícího za účelem vylepšování služeb a nabídky prodávajícího, pro marketingové účely vč. zasílání obchodních sdělení a personalizace reklamy, příp. jiným účelem, ke kterému udělil kupující souhlas.

 

1.2      Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a souvisejících českých právních předpisů a v souladu se Zásadami pro nakládání s osobními údaji prodávajícího www.papafood.cz/ochrana-osobnich-udaju , ve kterých je uvedeno, jakým způsobem prodávající nakládá s osobními údaji kupujícího, jaké informace o kupujícím ukládá, jak dané informace využívá a komu je případně předává. Zásady pro nakládání s osobními údaji taktéž obsahují výčet veškerých práv kupujícího v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zejm. pak právo na informace, opravu, vymazání či právo souhlas se zpracováním kdykoli odvolat.

 

1.3       V souvislosti se zpracováním osobních údajů prodávající prohlašuje, že (I.) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky stanovenými právními předpisy; (II.) zajistil, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti; (III.) přijal vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil nezbytnou úroveň zabezpečení osobních údajů; a (IV.) v případě porušení zabezpečení osobních údajů s rizikem pro práva a svobody fyzických osob informuje dozorový orgán, příp. subjekty údajů.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.papafood.cz  v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 25. 5. 2018 do odvolání nebo jejich změny.

Odkud k nám přícházíte?
VÍTEJTE!
VÍTEJTE!
Odkud k nám přícházíte?